Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 đầu 2019

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam la bieu mau tu kiem diem ban than cua ca nhan la Dang vien, can bo, cong chuc, vien chuc. Nham tu nhan xet ve nhung uu diem, pham chat, dao duc loi song, nhung khuyet diem con ton tai cua ban than de tu do dua ra phuong huong khac phuc.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 đầu 2019

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam 2018 

Ban kiem diem Dang vien danh cho Giao vien 

Ban kiem diem Dang vien danh cho Can bo Quan ly, lanh dao 

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam cua Sinh vien 

Ban kiem diem dang vien cuoi nam cua Tong phu trach 

Ban kiem diem dang vien cuoi nam nganh y te 

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam trong quan doi 

Huong dan Cach viet ban kiem Diem dang vien 

Ban kiem diem Dang vien cuoi nam bao gom ca mau cho giao vien, sinh vien, can bo quan ly, tong phu trach, quan doi, can bo y te…. duoc trinh bay dung quy cach tu noi dung toi hinh thuc. Giup cac Dang vien nhanh chong hoan thanh ban kiem diem cuoi nam de nop len Chi bo, Dang uy.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018                                                    

 

ĐẢNG BỘ………………

Chi bộ……………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————-

                           ………, ngày …… tháng  11  năm 20……

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………………………………….. Ngày sinh:………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..     

Đảng:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………

Chi bộ:……………………………………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Hoàn thành nhiệm vụ

       Không hoàn thành nhiệm vụ

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

       Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

       Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

       Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

A DANG VIEN TU KIEM DIEM 

I. Uu diem, ket qua cong tac 

1. Ve t¬u t¬¬uong chinh tri 

– Trung thanh voi chu nghia Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh va duong loi cua Dang; kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, the hien qua loi noi va viec lam. 

– Ban than toi luon chap hanh tot va bao ve duong loi, quan diem, chu truong chinh sach cua Dang, Phap luat Nha nuoc, tuan thu cac Nghi quyet cua Dang, cua Chi bo de ra. 

– Luon dau tranh chong suy thoai ve tu tuong chinh tri, phai nhat ly tuong, luon bao ve le phai, bao ve nguoi tot. 

– Toi luon guong mau trong moi linh vuc, cung nhu tuyen truyen van dong gia dinh, va nhan dan thuc hien dung quan diem duong loi cua Dang, Phap luat cua Nha nuoc va chinh sach tai dia phuong. 

– Toi luon tu giac hoc tap, trong cuoc van dong” Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh ” ban than toi da tu xay dung cho minh ke hoach va phan dau thuc hien, ren luyen de lam theo tam guong cua Bac, va luon guong mau de quan chung noi theo. 

– Khong ngung hoc hoi kinh nghiem de nang cao trinh do ly luan va chuyen mon nghiep vu, 

2. Ve pham chat dao duc, loi song 

– Luon thuc hanh tiet kiem, chong tham nhung, lang phi, co tinh than hop tac cung dong chi dong nghiep phong chong cac te nan xa hoi va di dau trong moi linh vuc thuc hien la nguoi Dang vien luon tien phong trong moi cong tac. 

– Khong loi dung quyen han de truc loi cho ca nhan, co loi song lanh manh. 

– Ban than luon y thuc duoc tu cach, pham chat cach mang, phat huy tinh guong mau cua nguoi Dang vien, ban than khong vi pham nhung dieu Dang vien khong duoc lam. 

– Co loi song trung thuc, thang than, hoa nha doan ket voi dong nghiep, hoc sinh co lien he mat thiet voi nhan dan va quan chung. 

– Luon de cao cong tac thuc hien tu phe binh va phe binh trong chi bo, luon doan ket trong Chi bo, Dang bo, khong chia be phai, ton trong va lang nghe y kien cua moi nguoi. 

3. Ve thuc hien chuc trach, nhiem vu d¬¬uoc giao 

– Soan giang theo dung phan phoi chuong trinh,chuan kien thuc ky nang va phan hoa doi tuong.Nop duyet ho so so sach dung qui dinh 

– Du gio, day doi moi phuong phap va day minh hoa day du theo ke hoach cua to chuyen mon va BGH nha truong da de ra . 

– Co tinh than cau tien, khong ngung hoc hoi de nang cao nang luc chuyen mon cung nhu ki nang song . 

– Trong co quan ban than luon nhiet tinh trong cong viec, co trach nhiem chuyen mon . 

– Het long het suc voi cong viec duoc giao. 

– Dam bao ngay gio cong.

– Y thuc trach nhiem cao, co tinh than sang tao trong lao dong, hoc tap, cong tac. 

– Thuong xuyen giu moi lien he voi chi uy, dang uy co so va guong mau thuc hien nghia vu cong dan noi cu tru. 

4. Ve to chuc ky luat 

– Toi luon ton trong va thuc hien tot nguyen tac tap trung dan chu trong truong hoc, cung nhu trong chi bo. Luon phuc tung su phan cong cua to chuc, cung nhu cac van ban, chi thi, Nghi quyet cua Dang. 

– Thuc hien tot che do sinh hoat Dang thuong ky, va dong Dang phi day du. 

– Chap hanh tot chinh sach Phap luat cua Nha nuoc Thuc hien tot moi quy quy che lam viec trong chi bo, tham gia voi cac khoi doan the tao cong viec nhip nhang va co hieu qua. 

– Luon co thai do cau thi trong viec nhan va khac phuc khuyet diem

II. Khuyet diem, han che va nguyen nhan 

– Chua danh thoi gian thich hop de nghien cuu tim hieu sau ve Cuong linh, Dieu le, Nghi quyet, quy dinh cua Dang; phap luat chinh sach cua Nha nuoc. 

– Trach nhiem ca nhan trong viec phoi hop, ket hop voi cac doan the khac trong truong co luc con chua cao. 

– Chua manh dan dong gop y kien trong sinh hoat chi bo, tinh than tu phe binh phe binh chua cao. 

– Quan he ung xu voi dong nghiep chua kheo leo, te nhi trong cach giai quyet cac tinh huong. 

III. Giai trinh nhung noi dung duoc goi y kiem diem, y kien gop y (neu co) 

 

IV. Phuong huong, bien phap khac phuc 

– Tuyet doi chap hanh cac chu truong duong loi cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc. Thuc hien nghiem tuc quy che dan chu trong Dang va co quan. 

– Phat huy uu diem, khac phuc ve gop y cho dong chi, dong nghiep, manh dan dong gop y kien hon trong sinh hoat chi bo. Trong giai quyet cong viec linh hoat nhung than trong, the hien thai do kien quyet trong dau tranh tu phe binh va phe binh de gop phan xay dung Dang, chinh quyen vung manh. 

– Tu giac hoc tap, nghien cuu cap nhat kien thuc de khong ngung nang cao trinh do, nang luc cong tac. 

– Thuong xuyen tu duong ren luyen dao duc loi song. Khong ngung tu duong dao duc, tu hoc tap de nang cao trinh do ly luan chinh tri, chuyen mon nghiep vu, manh dan hon nua trong viec tham muu de xuat cac giai phap nham lam tot hon cong tac quan ly, nhiem vu chinh tri duoc giao. 

– Tap trung phoi hop voi can bo chuyen mon cac nganh, doan the de giai quyet cac cong viec dat hieu qua cao 

– Trong cong tac giang day cung nhu trong quan he voi dong nghiep can kheo leo te nhi hon trong cach giai quyet cac tinh huong. 

-Tiep tuc dau tranh ngan chan, day lui tinh trang suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, luon co y thuc tu phe binh va phe binh, tranh tu tuong ne nang, nang cao vai tro tien phong cua nguoi dang vien.

 

 

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !