16 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải + đáp án

16 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải + đáp án

Tổng hợp tất cả được 16 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải + đáp án xin được chia sẻ với các bạn nào đang có nhu cầu download, thực hành cũng như học tập các kỹ năng excel văn phòng của mình nên cao…hãy thử ít nhất 1 lần.

BÀI TẬP EXCEL 1

(Nội dung chính: hàm dò tìm (VLOOKUP), chức năng rút trích 

 

26 bài tập excel cơ bản có lời giải

26 bài tập excel cơ bản có lời giải

Yếu cầu học viên làm các công việc sau:

 

1. Điền dữ liệu cho cột “NGÀNH THI” dựa vào ký tự thứ 1 của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN”.

 

2. Điền dữ liệu cho cột “KHU VỰC” là ký tự thứ 2 của “MÃ SỐ” và được chuyển về kiểu dữ liệu số.

 

3. Điền dữ liệu cho cột  “TỔNG ĐIỂM” là tổng của “ĐIỂM TOÁN”, “ĐIỂM LÝ” và “ĐIỂM HÓA”.

 

4. Sắp xếp bảng tính theo “MÃ SỐ” tăng dần.

 

5. Điền dữ liệu cho “ĐIỂM CHUẨN” dựa vào ký tự đầu của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN” nhưng nếu “KHU VỰC” là 1 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 1” còn nếu “KHU VỰC” là 2 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 2”.

 

6. Điền dữ liệu cho “KẾT QUẢ” nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng “ĐIỂM CHUẨN” thì điền “đậu”, ngược lại điền “rớt”.

 

7. Thống kê tổng số thí sinh ngành “Kế Toán” có kết quả đậu.

 

 

 

8. Dùng Advance Filter rút trích ra tất cả các thí sinh có kết quả “đậu”.

 

9. Thêm cột “LỚP TÀI NĂNG” bên phải cột “KẾT QUẢ” và điền dữ liệu như sau: Nếu tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng 18 và không có môn nào nhỏ hơn 5 thì điền là “lớp tài năng”, còn ngược lại thì điền là “lớp đại trà”.

BÀI TẬP EXCEL 2

(Nội dung chính: hàm dò tìm , chức năng rút trích dữ liệu, các hàm thống kê)

 

download bài tập excel có lời giải

 

Câu 1: Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TÊN HÀNG dựa vào hai ký tự đầu của MÃ HÀNG và BẢNG 1. 

 

Câu 2: Lập công thức điền vào cột TÊN TỈNH dựa vào ký tự thứ ba của mã hàng và BẢNG 2. 

 

Câu 3: Lập công thức điền vào cột SỐ LƯỢNG là ba ký tự cuối của MÃ HÀNG và được chuyển thành dữ liệu kiểu số. 

 

Câu 4: Lập công thức điền vào cột ĐƠN GIÁ, nếu sản phẩn được mua trước tháng 5 thì lấy giá 1, còn lại lấy giá 2. 

 

Câu 5: Lập công thức điền vào cột THÀNH TIỀN (VND): =SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Định dạng đơn vị VND.

 

Câu 6: Lập công thức điền vào cột THÀNH TIỀN (USD): 

 

= THÀNH TIỀN (VND) /19000. Nếu sản phẩm được mua trước tháng 7

 

=THÀNH TIỀN (VND)/20000. Nếu sản phẩm được mua sau tháng 7

 

Định dạng đơn vị USD. 

 

Câu 7: Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần dựa vào cột THÀNH TIỀN (VND) 

 

Câu 8: Dùng Advance Filter lọc ra các dòng có TÊN HÀNG là FUTURE. 

 

Câu 9: Thực hiện bảng thống kê sau: 

 

Câu 10: Tạo Header là Họ và Tên SV ở vị trí trung tâm (center) 

 

BÀI TẬP EXCEL 3

Nhập và trình bày bảng tính như sau:

 

bài tập excel có lời giải pdf

bài tập excel có lời giải pdf

 

 

Yêu cầu:

 

1. Thiết lập điều kiện cho ba cột Toán, Lý, Hóa: điểm nhập >=0 và <=10.

 

2. Chèn thêm hai cột Ngành thi và Khu vực vào bên trái cột Toán; Hai cột Tổng điểm và Điểm Chuẩn vào bên trái cột Kết Quả; Cột Học bổng vào bên phải cột Kết Quả.

 

3. Lập công thức cho biết Khu vực và Ngành thi cho từng thí sinh. Biết rằng kí tự thứ 2 của SBD cho biết khu vực; kí tự thứ nhất của SBD cho biết ngành thi.

 

4. Tính Tổng điểm là tổng cộng của 3 môn thi.

 

5. Lập công thức cho biết điểm chuẩn dựa vào ngành thi và bảng 2, nếu thí sinh ở khu vực 1 thì điểm chuẩn là Điểm chuẩn 1, ngược lại là Điểm chuẩn 2.

 

6.  Lập công thức cho cột kết quả, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn của ngành dự thi thì kết quả là “Đậu”, ngược lại là “Rớt”.

 

7. Lập công thức cho cột học bổng, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm học bổng của ngành dự thi thì học bổng là “Có”, ngược lại để trống.

 

8. Thực hiện bảng thống kê như trên.

 

9. Trích những thí sinh thi Đậu của khối thi A.

 

10. Vẽ biểu đồ (PIE) so sánh thí sinh Đậu và Rớt.

 

BÀI TẬP EXCEL 4

(Nội dung chính: các hàm thống kê, đồ thị)

 

STT


Dự Án

Khu Vực

Loại

Dự Án

Chủ Đầu Tư

Vốn
Đầu Tư

Năm
Bắt đầu

Năm
Kết thúc

Mức
 ưu tiên

Tiềm
Năng

1

XD1MNIDC

       

2011

2018

   

2

TH2MBFPT

       

2011

2015

   

3

XD1MTIDC

       

2011

2013

   

4

TH1MBFPT

       

2010

2013

   

5

DL3MBSGT

       

2010

2020

   

6

TH1MNFPT

       

2011

2016

   

7

DL3MTMLI

       

2009

2014

   

8

XD1MNIDC

       

2007

2013

   

9

DL2MTMLI

       

2011

2018

   

 

 

Bảng Chủ đầu tư & Vốn đầu tư

Chủ đầu tư

MN

MB

MT

IDC

Cty XD IDICO

100  tỉ

200  tỉ

500  tỉ

FPT

Tập đoàn FPT

800  tỉ

1000  tỉ

750  tỉ

SGT

Sài Gòn Tourist

500  tỉ

350  tỉ

200  tỉ

MLI

Tập đoàn Mai Linh

1000  tỉ

1500  tỉ

800  tỉ

Bảng loại dự án

Loại Dự Án

XD

Dự án xây dựng

TH

Dự án tin học

DL

Dự án du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học viên thực hiện các yêu cầu sau:

 

1) Định dạng bảng tính như trên, tạo Header là Họ Và Tên của học viên.

 

2) Mã khu vực là ký tự thứ 4 và thứ 5 của cột mã dự án

 

3) Loại dự án dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Dự Án và bảng loại Dự Án

 

4) Chủ đầu tư dựa vào 3 ký tự sau của Mã Dự Án và bảng Chủ đầu tư & Vốn đầu tư

 

5) Vốn đầu tư dựa vào mã dự án và mã khu vực, tra trong bảng chủ đầu tư & vốn đầu tư

 

6) Mức ưu tiên dựa vào ký tự thứ 3 của mã dự án

 

7) Nếu số năm hoạt động <5 & Mức ưu tiên =1 thì ghi “Dự Án Tiềm Năng”,  Ngược lại ghi “Không tiềm năng”.

 

8) Trích ra danh sách các dự án thực hiện vào năm 2011

 

9) Làm bảng thống kê sau 

 

10) Vẽ đồ thị cho bảng thông kê ở 

BÀI TẬP EXCEL 5

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC

???

Mã Số

Họ  Và Tên

Ngành Thi

Khu Vực

Toán

Hóa

Kết Quả

H101X

Thị

Nhung

 

 

5.0

8.0

7.0

 

H102S

Hồng

Nguyệt

 

 

6.0

5.0

5.0

 

C203X

Văn

Thao

 

 

2.0

6.0

3.0

 

D240X

Quang

Đạo

 

 

9.0

9.0

7.0

 

M205S

Thu

Thảo

 

 

5.0

5.0

4.0

 

C106X

Thị

Huyền

 

 

10.0

8.0

8.0

 

D107S

Hồng

Nhung

 

 

8.0

6.0

5.0

 

M208X

văn

Thắng

 

 

4.0

3.0

5.0

 

BẢNG 1:                                                                                                               BẢNG 2:

Mã Ngành

M

D

C

H

Ngành thi

Máy tính

Điện Tử

Cơ Khí

Hóa Dầu

Điểm chuần 1

19

16

15

14

Điểm chuần 2

20

18

16

15

Mã ngành

Điểm Học Bổng

M

25

D

23

C

21

H

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.     Nhập dữ liệu cho bảng tính và định dạng như sau:

−     Orientation:                             Portrait, Margin:             Horizontally

−     Header:                                      Họ tên thí sinh (Left), Bài thi Excel (Right)

−     Footer:                                       Số máy (Left), Phòng thi (Right)

 

 

II.  Lập công thức cho các cột:

Chèn vào trước cột kết quả ba côt: Tổng CộngĐiểm Chuẩn và Học Bổng.

1.     Dùng hàm lấy ra năm hiện hành “KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM ???”  .

2.     Lập công thức điền dữ liệu cho cột Khu Vực, khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số.

3.     ngành Thi: Dựa vào ký tự đầu của Mã Số (Mã ngành) và Bảng 1.

4.     Điểm Chuẩn: Dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1. Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2.

5.     Tính Tổng cộng là tổng điểm của 3 môn.

6.     Hãy lập công thức điền Kết quả như sau: Nếu thí sinh có điểm Tổng cộng >= Điểm chuẩn của ngành mình dự thi thì sẽ có kết quả là “Đậu”, ngược lại là “Rớt”.

7.     Cột Học bổng lập công thức điền vào đó là “Có” nếu điểm Tổng cộng của thí sinh >= Điểm học bổng, trường hợp ngược lại để trống.

8.     Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của cột điểm Tổng Cộng.

9.     Rút trích: thông tin của các thí sinh thuộc ngành thi Máy Tính .

BÀI TẬP EXCEL 6

Nhà sách XYZ có hệ thống 2 chi nhánh.

 

16 bài tập excel có đáp án

 

16 bài tập excel có đáp án

 

Yêu cầu:

 

1. Tạo một Sheet Tổng kết cuối năm để tínhTổng số lượng sách đã bán. ( Dùng chức năng Consolidate ).

 

2. Sử dụng chức năng SparkLine vẽ  đồ thị cho bảng thống kê của 2 chi nhánh.

 

3. Vẽ biểu đồ cột cho bảng tổng kết của cửa hàng.

 

4. Thực hiện chức năng Conditional Formatting, để đánh dấu số lượng cao nhất của từng loại sách.

 

Do 16 bài tập excel cơ bản nâng cao này quá dài ở đây tôi chỉ đề cập tới 6 bài còn 10 bài tập excel tiếp theo mời các bạn cùng download ở phía dưới về làm tiếp giúp tôi.

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !